Regulamin usługi Dzieci w Plus

§1 Definicje

 1. Aplikacja Mobilna Dzieci w Plus (Aplikacja) – to oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne z dostępem do Internetu (np. smartfony, tablety), które może być pobrane przez Użytkownika ze wskazanych przez Usługodawcę sklepów z aplikacjami, na urządzenia spełniające określone w niniejszym Regulaminie wymogi techniczne.
 2. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika, zakładane po dokonaniu jednorazowej rejestracji w Serwisie, dostępne po podaniu loginu i hasła. Konto Użytkownika zawiera podane przez Użytkownika dane z możliwością ich zmiany.
 3. Profil Dziecka – profil osoby niepełnoletniej utworzony i zarejestrowany przez Użytkownika w obrębie Konta Użytkownika, przeznaczony do zarządzania Aplikacją Dziecko.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu.
 5. Serwis – serwis internetowy o nazwie SafeKiddo, na który składają się współpracujące ze sobą elementy: Strona i Aplikacja, umożliwiające korzystanie z Usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Usługodawcę.
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.dzieciwplus.pl, https://dzieciwplus.pl oraz https://moje.dzieciwplus.pl.
 7. Urządzenie Dziecka – urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (np. smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest Aplikacja w trybie dziecka, przypisane do konkretnego Profilu Dziecka w ramach Konta Użytkownika.
 8. Urządzenie Rodzica – urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (np. smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest Aplikacja w trybie rodzica, przypisane do konkretnego Konta Użytkownika.
 9. Usługa – poszczególne usługi, jakie mogą być świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników.
 10. Usługodawca – SafeKiddo Sp. z o.o. Sp.k., Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa, NIP: 7010449679, KRS: 0000742143, REGON: 360159138.
 11. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie SafeKiddo.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach Serwisu, w tym Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji oraz Strony.
 2. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników, którzy sprawują władzę rodzicielską lub opiekę nad osobami małoletnimi. Na urządzeniach mobilnych takich osób małoletnich Użytkownik ma prawo zainstalować Aplikację.
 4. Użytkownik, przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, zobowiązany jest dokonać rejestracji w Serwisie oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3 Rejestracja i aktywacja Usług

 1. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Strony lub Aplikacji, w których należy podać: numer telefonu, adres e-mail oraz ustawić hasło i kod PIN.
 2. Po wypełnieniu danych, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji konta.
 3. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej rejestracji Usługodawca tworzy Konto Użytkownika przypisane do numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.
 4. Po rejestracji Konta Użytkownika należy skonfigurować Konto Użytkownika poprzez stworzenie Profilu Dziecka, tj. wpisanie identyfikatora osoby, na której urządzeniu mobilnym na być zainstalowana Aplikacja w trybie dziecko, podanie wieku tego dziecka.
 5. Po instalacji Aplikacji na Urządzeniu Dziecka należy wpisać login i hasło Użytkownika, aby nastąpiło skojarzenie tego urządzenia z Kontem Użytkownika. w przypadku, gdy Użytkownik stworzył więcej niż jeden Profil Dziecka, po instalacji Aplikacji na Urządzeniu Dziecka Użytkownik będzie musiał wskazać, do którego Profilu Dziecka jest przypisane dane urządzenie.
 6. Po instalacji Aplikacji w trybie rodzica na urządzeniu mobilnym należy wpisać login i hasło Użytkownika, aby nastąpiło skojarzenie tego urządzenia z Kontem Użytkownika.

§4 Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w ramach Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą pomyślnego zakończenia procesu rejestracji w Serwisie.
 3. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych (dostępu do Internetu), jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług w ramach Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, bez pogorszenia jakości Usług i bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

§5 Zakres Usług

 1. Usługodawca w ramach umowy o świadczenie Usług będzie odpłatnie, na zasadach przewidzianych w Regulaminie świadczył na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu Usługi: udostępniania przez Internet Aplikacji oraz udostępniania miejsca na serwerze do przechowywania danych przetwarzanych za pomocą Aplikacji i Strony.
 2. Do zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zapewnienie Użytkownikowi kontroli treści przeglądanych w Internecie, kontroli nad aplikacjami mobilnymi oraz kontroli czasu dostępu do Internetu za pośrednictwem Urządzenia Dziecka. Użytkownik otrzymuje również informacje, w postaci raportów, o tym, jakie treści były przeglądane w Internecie i z jakich aplikacji mobilnych korzystano za pośrednictwem Urządzenia Dziecka.
 3. Użytkownik może jednorazowo zdefiniować wybrane strony internetowe lub kategorie stron internetowych oraz aplikacje, które będą dostępne za pomocą konkretnego Urządzenia Dziecka, albo wyrażać zgodę na dostęp do konkretnej strony lub na korzystanie z konkretnej aplikacji mobilnej każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o próbie dostępu do takiej strony internetowej lub aplikacji mobilnej z Urządzenia Dziecka.
 4. Na swój adres e-mail, Użytkownik może otrzymywać następujące powiadomienia i informacje dostarczane przez Serwis:

a) informacje o zarejestrowaniu Konta Użytkownika,

b) powiadomienia o prośbach zgłoszonych przez Dziecko,

c) powiadomienia o stanie działania Aplikacji,

d) informacje o nowościach, promocjach, zmianach w Usłudze, Serwisie i Aplikacji ,

e) informacje o stanie subskrypcji Usługi oraz przypomnienia o zbliżających się terminach odnowienia subskrypcji,

f) inne, wynikające z funkcji dostępnych dla Użytkownika w ramach świadczenia Usługi.

 1. Dokładny opis działania Serwisu i wskazówki co do konfiguracji Usług znajdują się na stronie https://dzieciwplus.pl i jej podstronach lub umieszczonych na niej odnośnikach.

§6 Ograniczenia techniczne i modyfikacje

 1. Usługodawca dołoży należytych starań, aby Usługa działała prawidłowo. Jakkolwiek, pewne trudności techniczne lub naprawy mogą od czasu do czasu skutkować tymczasowymi przerwami. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego, a także możliwego w każdym czasie, modyfikowania lub wstrzymania, czasowo lub na stałe, funkcji i elementów Usługi, za uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika za przerwy, modyfikacje lub wstrzymanie działania Usługi, lub jakiejkolwiek jej funkcji, lub elementu, w zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo. Rozumiesz i zgadzasz się, że Usługodawca nie ma żadnego obowiązku utrzymywania, wspierania, rozszerzenia lub aktualizowania Usługi, jak i udostępnienia wszystkich lub konkretnych treści w Usłudze.

§7 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób niezakłócający ich funkcjonowania,

b) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,

c) aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych,

d) zachowania w tajemnicy hasła, kodu PIN i loginu oraz nieudostępniania ich osobom trzecim,

e) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,

f) niedopuszczania się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie, niepodejmowania nieuprawnionych prób dostępu do Serwisu oraz niedokonywania innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu,

g) korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, to jest do kontroli dostępu do Internetu osób znajdujących się pod władzą rodzicielską lub opieką Użytkownika, z poszanowaniem prawa do prywatności i tajemnicy telekomunikacyjnej osób małoletnich,

h) terminowego dokonywania opłat za Usługi,

i) przestrzegania przepisów prawa.

 1. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w pkt 1 powyżej, Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym zablokować lub usunąć jego Konto Użytkownika, lub ograniczyć możliwość korzystania z Serwisu. Usługodawca może zablokować możliwość korzystania z Serwisu niezwłocznie między innymi w następujących sytuacjach:

a) w przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o ustaniu, pozbawieniu lub częściowym ograniczeniu władzy rodzicielskiej/opieki Użytkownika wobec osoby, na której urządzeniu mobilnym zainstalowano Aplikację kontrolowaną przez Użytkownika,

b) w przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o tym, że Użytkownik dokonał instalacji Aplikacji na urządzeniu mobilnym osoby niepozostającej pod władzą rodzicielską/opieką Użytkownika oraz bez zgody tej osoby.

 1. Usunięcie lub zablokowanie Konta Użytkownika w sytuacjach wskazanych w niniejszym paragrafie jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy świadczenia Usług, do czego Usługodawca jest uprawniony.
 2. Użytkownik w przypadku powierzenia Urządzenia Dziecka do korzystania osobie pozostającej pod jego władzą rodzicielską/opieką ponosi odpowiedzialność z tytułu korzystania z tego urządzenia przez tą osobę oraz sprawuje kontrolę oraz nadzór nad korzystaniem przez tą osobę z tego urządzenia, w szczególności polegającą na tym, iż ta osoba nie przekaże urządzenia innej osobie niż Użytkownik oraz nie będzie używała tego urządzenia do czynności niezgodnych z prawem. Użytkownik nie udostępni oraz nie przekaże do korzystania innej osobie Urządzenia Rodzica.
 3. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do przekazywania Usługodawcy do przetwarzania na potrzeby realizacji Usług danych gromadzonych w toku świadczenia Usług, w tym listy stron internetowych przeglądanych na pomocą Urządzenia Dziecka oraz aplikacji mobilnych używanych na Urządzeniu Dziecka, a także dat i czasów dostępu do tych stron internetowych i aplikacji. Użytkownik oświadcza, że posiada stosowne zgody osób, których dane osobowe oraz inne dotyczące ich informacje przekazuje do przetwarzania oraz że powyższe działania nie naruszają żadnych przepisów prawa oraz nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich i zobowiązuje się, w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w powyższym zakresie, zwolni Usługodawcę, na jego pierwsze żądanie, z wszelkiej odpowiedzialności.
 4. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że do danych, o których mowa pkt 5 powyżej udostępnionych Użytkownikowi w ramach Usługi będzie miał dostęp wyłącznie Użytkownik.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystał z Usług wyłącznie w ramach realizacji jego władzy rodzicielskiej lub opieki sprawowanej nad osobą małoletnią, tj. wykonywania pieczy nad tą osobą, z poszanowaniem jej godności i praw oraz z wyłączeniem takich działań, które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich. Zgodnie z powyższym, Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie do szczególnego sposobu sprawowania legalnej władzy rodzicielskiej lub opieki.
 6. Usługi udostępniane są wyłącznie pod warunkiem korzystania z nich przez Użytkownika w sposób zgodny z Regulaminem. Wyłącznie takie korzystanie z Usług, wyklucza możliwość popełnienia przestępstwa.
 7. Wykorzystanie Usług do popełnienia lub próby popełnienia jakiekolwiek czynu zabronionego stanowi rażące naruszenie Regulaminu. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia o takim zachowaniu niezwłocznie zawiadomi on właściwe organy ścigania.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu ich weryfikacji.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego loginu i hasła. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku ujawnienia loginu lub hasła osobie trzeciej, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§8 Opłaty i koszty

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne przez pierwsze 14 dni od chwili zarejestrowania Konta Użytkownika. Po upływie tego okresu dalsze korzystanie z Serwisu wymaga opłacenia subskrypcji.
 2. Płatna subskrypcja umożliwia korzystanie z Aplikacji w trybie dziecko zainstalowanej na 2 urządzeniach. Koszt subskrypcji wynosi 4,00 zł miesięcznie. Koszt subskrypcji za każde dodatkowe urządzenia ponad 2 wynosi 1,99 zł miesięcznie
 3. Użytkownik może zamówić do 20 subskrypcji.
 4. Opłata za subskrypcję jest pobierana z góry poprzez usługę Dopisz do rachunku w Plus.
 5. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z dodatkowymi opłatami, np. za transmisję danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naliczone dodatkowe opłaty nałożone przez operatorów sieci mobilnej i dostawców usługi dostępu do Internetu.

§9 Okres obowiązywania umowy oraz rezygnacja z Usług

 1. Umowa na świadczenie Usług w ramach Serwisu jest zawarta na czas nieokreślony od momentu rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Usług świadczonych w ramach Serwisu.
 3. Aby zrezygnować z korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dokonać usunięcia swojego Konta Użytkownika za pośrednictwem Strony, lub wysłać pisemne oświadczenie na podany w § 1 pkt 12 adres korespondencyjny Usługodawcy.
 4. Zakończenie świadczenia Usług następuje z momentem usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany opłacony z góry okres korzystania z Serwisu.

§10 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. w tym celu Użytkownik powinien złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie i wysłać je na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 12 Regulaminu, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu. Usługodawca dokona wówczas zwrotu wpłaconej opłaty abonamentowej na podane przez Użytkownika konto bankowe. w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Użytkownika.
 2. Powyższe uprawnienie wygasa, gdy Użytkownik poprzez czynności własne rozpoczął korzystanie z Serwisu przed upływem 14-dniowego okresu do odstąpienia od Umowy.

§11 Prawa własności intelektualnej, licencja na korzystanie z Aplikacji Mobilnej

 1. Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej w czasie do okresu odpowiadającego okresowi obowiązywania umowy świadczenia Usług, licencji na zainstalowanie i wykorzystywanie kopii Aplikacji, wyłącznie na ich wykorzystanie w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w połączeniu z Serwisem. z momentem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie Usług wygasa automatycznie niniejsza licencja na korzystanie z Aplikacji.
 2. Użytkownik może czasowo zwielokrotnić Aplikację, wyłącznie na własny użytek Użytkownika w celu wprowadzania do pamięci Urządzenia Dziecka lub Urządzenia Rodzica, instalacji, uruchamiania, stosowania lub przechowywania i wyświetlania Aplikacji na Urządzeniu Dziecka lub Urządzeniu Rodzica.
 3. Usługodawca nie wyraża zgody na:

a) wprowadzanie Aplikacji do obrotu przez Użytkownika, ich udostępnianie, dystrybucję, wypożyczanie, najem, wydzierżawianie lub przenoszenie jakichkolwiek praw do Aplikacji na rzecz osób trzecich,

b) stosowanie technik inżynierii odwrotnej, dekompilacji, demontażu ani podejmowania prób dotarcia do kodu źródłowego Aplikacji,

c) publikowanie porównań pracy Aplikacji z innymi programami komputerowymi,

d) modyfikowanie, wprowadzanie zmian lub tworzenie jakichkolwiek utworów zależnych na bazie Aplikacji,

e) stosowanie Aplikacji lub jej części w innym programie komputerowym,

f) usuwanie lub modyfikowanie jakichkolwiek oznaczeń Aplikacji.

§12 Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarię Serwisu wywołaną siłą wyższą. Zdarzenie siły wyższej oznacza wszelkie zdarzenia pozostające poza rozsądną kontrolą Usługodawcy. w przypadku awarii, w razie możliwości technicznych Usługodawca poinformuje Użytkownika o przyczynach awarii drogą e-mailową.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby prowadzone przez niego lub na jego zlecenie techniczne prace konserwacyjne w ramach Serwisu były prowadzone w sposób zapewniający zminimalizowanie uciążliwości w zakresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 3. W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Usługodawcę lub na jego zlecenie technicznych prac konserwacyjnych Serwisu lub konieczności przeprowadzenia innych prac dotyczących Serwisu, których wykonanie będzie stanowiło uciążliwość dla korzystania przez Użytkowników z Serwisu, tj. uniemożliwi czasowo dostęp do Serwisu lub umożliwi dostęp ograniczony, Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości do każdorazowego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie z wyprzedzeniem, w formie informacji na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych leżące po stronie urządzeń należących do Użytkownika, oraz urządzeń, systemów informatycznych i sieci komputerowych i telekomunikacyjnych należących do operatorów sieci mobilnej i dostawców usługi dostępu do Internetu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiekolwiek nieprawidłowego, tj. niezgodnego z Regulaminem lub niezgodnego z prawem korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 6. Użytkownik zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności wynikającej z roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych poprzez korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub naruszeniem praw własności intelektualnej treści i oprogramowania nieudostępnianego przez Usługodawcę.

§13 Ochrona danych osobowych i pliki cookies

 1. Użytkownik powinien poinformować osobę, na której urządzeniu mobilnym zainstalował Aplikację, o tym, że dokonał instalacji tej aplikacji oraz o tym, jakie ma ona funkcjonalności. w szczególności, Użytkownik powinien poinformować taką osobę o tym, że Użytkownik będzie otrzymywał informacje o tym, jakie strony internetowe ogląda ta osoba oraz z jakich aplikacji mobilnych korzysta.
 2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Informacje dotyczące stosowania plików cookies w ramach Serwisu znajdują się w Polityce cookies.

§14 Reklamacje oraz kontakt z Usługodawcą

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przypadku nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Serwisu i niezgodności Usług z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy lub na adres korespondencyjny Usługodawcy, wskazane w § 1 pkt 12.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w Serwisie, dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz adres pocztowy Użytkownika (w przypadku składania reklamacji drogą pocztową).
 4. Jeżeli informacje, które poda Użytkownik nie będą wystarczające lub będą wymaga uzupełnienia/uszczegółowienia, Usługodawca zwróci się do składającego reklamację Użytkownika o ich uzupełnienie/uszczegółowienie, z tym zastrzeżeniem, że za moment skutecznego złożenia reklamacji uznaje się datę otrzymania przez Usługodawcę uzupełnienia/uszczegółowienia w zakresie koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, po czym niezwłocznie informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.
 6. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 7. Wszelkie inne pytania oraz uwagi należy kierować na następujący adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 12.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Użytkownikom na stronie https://dzieciwplus.pl/regulamin, a także za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych SafeKiddo.
 2. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu publikacji ich na stronie internetowej https://dzieciwplus.pl/regulamin. W przypadku zmian Regulaminu Użytkownik jest związany nowymi postanowieniami Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia publikacji zmian na powyższej stronie internetowej.
 4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub w jakimkolwiek zakresie, taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie w żaden sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu ani nie wywoła ich nieważności lub niewykonalności, a stosowanie tego postanowienia jest egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo.