Polityka prywatności usługi Dzieci w Plus

Niniejsza Polityka prywatności stanowi część regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu „Dzieci w Plus” (dalej „Regulamin”). Wszelkie terminy pisane w niniejszej Polityce prywatności wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Ochrona danych osobowych

 1. Usługi w ramach Serwisu są świadczone przez SafeKiddo Sp. z o.o. Sp.k., Al. Komisji Edukacji Narodowej 93, 02-777 Warszawa, NIP: 7010449679, KRS: 0000742143, REGON: 360159138 (dalej „Administrator”). Administrator informuje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest konieczność przetwarzania danych do realizacji umowy świadczenia Usług w ramach Serwisu, której stroną jest Użytkownik oraz niezbędność przetwarzania dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 4. W związku ze świadczeniem Usług, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) Dane Użytkownika: imię, adres e-mail, numer telefonu, numery IMEI oraz numer seryjny urządzeń mobilnych.

 1. Na zasadach określonych poniżej, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia Usług w ramach Serwisu, opisanych w § 5 Regulaminu, a także do celów rozliczeniowych, do celów statystycznych i marketingowych.
 2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do przekazywania Administratorowi na potrzeby realizacji Usług danych, o których mowa w pkt 4 lit. a powyżej, w tym posiada stosowne zgody osób, których dane osobowe oraz inne dotyczące ich informacje przekazuje do przetwarzania oraz że powyższe działania nie naruszają żadnych przepisów prawa oraz nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji (uzupełnienia), a także ich usunięcia. Zmiany/uzupełnienia danych osobowych Użytkownik może dokonać po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług w ramach Serwisu.

Użytkownik (w procesie rejestracji w Serwisie) może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną dodatkowych materiałów o charakterze parentingowym związanych ze świadczoną Usługą.

Informacje o przetwarzaniu danych

Jesteśmy (SafeKiddo Sp. z o.o. Sp.k.) administratorem danych osobowych klientów zamawiających usługę „Dzieci w Plus”.

Podanie danych przy rejestracji w usłudze wynika z przyjętych przez nas zasad działania usługi (bez podania tych danych, nie będziemy mogli stworzyć Państwa konta w usłudze). W szczególności adres e-mail, który jest loginem do konta oraz służy do przekazywania powiadomień określonych w Regulaminie usługi. Oprócz tego po aktywacji usługi pozyskujemy informacje o wybranych przez Państwa urządzeniach, z których połączenia z Internetem mają być objęte działaniem usługi. Informacje te służą do zapewnienia zgodności liczby urządzeń, na których korzystają Państwo z usługi, z limitami wynikającymi z regulaminu.

W związku z korzystaniem z usługi, możemy podejmować w sposób w pełni automatyczny decyzje na temat:

a) umożliwienia Państwu nabycia lub przedłużenia usługi (w granicach określonych regulaminem),

b) na zasadach zgodnych z regulaminem usługi i Państwa ustawieniami w usłudze – zablokowania dostępu do określonych stron wybieranych z urządzenia, z którego połączenia z Internetem są objęte działaniem usługi.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z wynikiem automatycznej decyzji, mogą nas Państwo o tym poinformować poprzez adres email: contact@safekiddo.com

Przy uruchamianiu usługi poprzez stronę internetową lub aplikację możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgód na wykorzystanie danych lub informacji z Państwa urządzenia.  Wyrażone zgody można cofnąć w każdej chwili, co nie ma wpływu na zgodność z prawem działań wykonanych w oparciu o te zgody przed ich cofnięciem.

W szczególności możemy prosić o udzielenie zgody na umieszczanie w Państwa urządzeniach i uzyskiwanie dostępu do plików cookie w celu ulepszenia usługi, aplikacji i naprawiania stwierdzonych błędów. Zgodę wycofuje się poprzez ustawienia konta w usłudze.

W dowolnym momencie możesz przejrzeć oraz zmodyfikować swoje dane osobowe na stronie  https://moje.dzieciwplus.pl .

Gwarancja bezpieczeństwa

 1. Administrator wykorzystuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych dotyczących sposobu płatności), jakie są obecnie dostępne. Stosowanym przez Administratora protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.
 2. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. w chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze Użytkownika a serwerem Serwisu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Użytkownik jest o tym informowany:
 1. w przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony,
 2. w przeglądarkach Google Chrome, Mozilla Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.
 1. W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydawane i podpisane cyfrowo przez jednego z zaufanych wydawców certyfikatów .
 2. Wchodząc na serwer, legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA, można mieć pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje – tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu. Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych informacji, jest organizacja przechowywania danych osobowych i danych o kredytowych sposobie płatności, w tym danych o karcie kredytowej. Są one zapisane na serwerze, do którego nie można dostać się z Internetu – na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.
 3. Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien pamiętać, aby po zakończonej sesji wylogować się ze Strony. w tym celu należy kliknąć w link „Wyloguj się” widoczny w prawym górnym rogu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.